skip to Main Content

Wijkteam Wittenhagen is onderdeel van de Harderwijkaanpak en werkt samen met verschillende partners

Met de Harderwijkaanpak wil gemeente Harderwijk bewoners stimuleren om, samen met organisaties zoals politie, woningcorporaties, welzijninstanties, onderwijsinstellingen en de gemeente, de leefbaarheid in hun eigen woon- en leefomgeving te vergroten. Denk aan verbeteringen wat betreft de woonomgeving, voorzieningenniveau, (sociale) veiligheid en sociale samenhang.

Bewoners bepalen de agenda

De kern van de Harderwijkaanpak is dat bewoners de agenda bepalen en zelf aan de slag gaan met ideeën, wensen, kansen of knelpunten die zij signaleren in eigen buurt of wijk. Op dit moment zijn er in diverse wijken bewonersgroepen actief, die samen met de gemeente en maatschappelijke organisaties werkt aan de leefbaarheid in uw wijk. Door slimme initiatieven en acties pakken zij kansen en knelpunten in de wijk aan. Hierbij kunt u denken aan acties om de verkeersveiligheid in de wijk te verhogen, goede speelmogelijkheden voor kinderen te behouden, gezamenlijk vormen van overlast aan te pakken, jongerenactiviteiten te organiseren, ect.

Partners van Wijkteam Wittenhagen:

Gezamenlijke Wijkspreekuur van wijkagent, opbouwwerker, wijkbeheerder groen en buurtbeheerder Uwoon:

Iedere tweede woensdag van de maand 14.00 uur – 15.00 uur in Buurthuis “de Tweeling”, De Ruyterlaan 19.

Wijkmanager Gemeente – Bram Oudejans

Hallo mijn naam is Bram Oudejans. Ik ben werkzaam in de Wittenhagen als wijkmanager van de gemeente Harderwijk.

Wat doet een wijkmanager precies?

Een wijkmanager zet zich in om bewonersinitiatieven in de wijk te ondersteunen en te stimuleren. De wijkmanager is de wegwijzer voor bewoners richting gemeente, organisaties en instellingen en zorgt ervoor dat de signalen uit de wijk op de juiste plek terechtkomen. Het woord wijkmanager mogen jullie van mij verder snel vergeten, dat is mij veel te formeel.

Ik ben jullie contactpersoon richting de gemeente als jullie ideeën hebben of wanneer jullie zelf een initiatief hebben om samen bij te dragen aan een fijne samenleving. Ik doe dit werk met de overtuiging dat we samen heel veel kunnen bereiken. Het woordje SAMEN uit samenleving is voor mij dus erg belangrijk. We wonen, werken en recreëren samen. We maken samen gebruik van de voorzieningen om ons heen. Maar dat betekent ook dat we hier een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben.

Een schoon park bijvoorbeeld nodigt uit om het schoon te houden. Als we de hond uitlaten in park zorgen we ervoor dat de uitwerpselen zijn opgeruimd voor de kinderen die daar straks misschien een balletje willen trappen…toch? Komt u een losse stoeptegel tegen dan is een mailtje naar snelherstel voor ons van onschatbare waarde om snel actie te kunnen ondernemen en daarmee te voorkomen dat uw buurman/vrouw er de volgende dag over valt. Misschien pakt u zelf weleens een blikje op om deze in de afvalbak te gooien zodat het park er weer een beetje schoner bij ligt. Samen kunnen we er iets moois van maken.

Maar misschien heeft u ook wel grotere ideeën waarvan u zo snel even niet weet welke wegen u hiervoor moet bewandelen. Vragen over verkeersveiligheid, misschien zou u iets willen organiseren voor uw straat en/of buurt of heeft u ideeën om zelf iets te doen in de openbare ruimte (ten slotte is dat ook gewoon uw voor- of achtertuin).

U bent in ieder geval niet alleen. Ik werk in de wijk al jaren met veel plezier samen met het wijkteam Wittenhagen. Een groep betrokken inwoners die verspreid in de wijk wonen en zich gezamenlijk inzetten voor de leefbaarheid van ook uw wijk. Meer over het wijkteam vindt u op deze website.

Kortom heeft u uitgesproken ideeën over uw buurt en wilt u daar gezamenlijk de schouders onder zetten, dan kunt u altijd contact met mij opnemen. Ik kom graag bij u langs!

Ik ben bereikbaar op telefoonnummer: 0341 411 401

of per mail: b.oudejans@harderwijk.nl

Wijkagent - Jurion Veenstra

Ik ben Jurion Veenstra en ik ben sinds 1 juli 2015 wijkagent van Stadsdennen en Wittenhagen. Hiervoor heb ik als wijkagent de Zeebuurt, plan Frankrijk, Lorentz en Hierden onder mijn hoede gehad. Ik ben aanspreekbaar in de wijk. Daarnaast bent u altijd welkom op het politiebureau voor een gesprek / informatie of tijdens het wijkspreekuur.

Het wijkspreekuur is elke tweede woensdag van iedere maand van 14.00-15.00 uur in Buurthuis “de Tweeling”- de Ruyterlaan 19.

Tevens kunt u mij bereiken via 0900-8844.

Politie I Oost-Nederland
Team Harderwijk/ Ermelo – Putten
Westeinde 29, 3844 DD Harderwijk
Twitter: @polzeebuurt
Facebook: “Jurion Veenstra”(overheidsinstantie)

Klik hier voor het nieuwsbericht van de Wijkagent

Schermafbeelding 2016-05-02 om 15.51.01

Opbouwwerker ZorgDat - Maarten Janson

Mijn naam is Maarten Janson en sinds eind september actief als opbouwwerker bij Zorgdat. Opbouwwerker wil zeggen dat ik bewoners en/of organisaties ondersteun in vragen over o.a. zorg, welzijn, wonen en onderwijs. Evengoed ben ik graag betrokken bij ideeën en/of initiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid van uw buurt of wijk. Ik werk hierin nauw samen met wijkteam Wittenhagen. Een team om trots op te zijn als u het mij vraagt. Met regelmaat zal ik te vinden zijn in Wittenhagen.

Ik hoop oprecht dan ook met u persoonlijk kennis te maken. Voor vragen en/of opmerkingen kunt mij bereiken via 06 38431979. Of via de mail maartenjanson@zorgdat.nl. Ik kijk er naar uit u te ontmoeten!

Opbouwwerk is een onderdeel van het welzijnswerk en richt zich op het verbeteren van de woon- en leefomstandigheden van buurt- en wijkbewoners. Dit gebeurt door onder meer de betrokkenheid van de bewoners te vergroten bij het verbeteren van de leefbaarheid van hun eigen woonomgeving.

Het opbouwwerk van ZorgDat is gericht op het versterken van de eigen kracht en het initiatief van bewoners. De verbindingen die tot stand komen tussen bewoners onderling en bewoners en instanties hebben als doel het vergroten van de zelf- én samen redzaamheid van bewoners.

In Harderwijk is gekozen voor de wijkgerichte aanpak; de Harderwijkaanpak.. De opbouwwerkers zijn inzetbaar in heel Harderwijk en zoeken verbinding met de wijkontmoetingscentra en het totale aanbod vanuit ZorgDat. Daarnaast hebben zij voor specifieke vragen de wijken van Harderwijk onderling verdeeld. Uiteraard werken de opbouwwerkers als team integraal en zetten zij ook stads-breed elkaars kwaliteiten in.

ZorgDat heeft in de gemeente Harderwijk vier opbouwwerkers, allen met hun eigen kennis en kwaliteiten.

 

Wijkbeheerder Groen Gemeente – Bart Borgman

Harderwijk heeft veel groen te bieden. Dat varieert van het bos tot de bomen en planten in de woonwijken. Zo ook de wijk Wittenhagen. Al dit groen wordt onderhouden en aangeplant door een combinatie van eigen medewerkers en een drietal aannemers. Zij zorgen ervoor dat al het groen het hele jaar onderhouden wordt.

De wijkbeheerder groen houdt toezicht op deze kwaliteit. Naast dat de wijkbeheerder veel buiten op pad is houdt hij maandelijks een schouw met de uitvoerende partij om te controleren of aan de kwaliteitseisen voldaan wordt.

Heeft u klachten over het onderhoud van het groen, bel ‘Snel Herstel’ – tel. 411 333.

Contact met Bart Borgman kan per mail; b.borgman@harderwijk.nl of via tel; 411 333

Tevens is Bart ook elke keer aanwezig op het wijkspreekuur.

Wijk BOA’s - Hülya Koc en Jeroen Lourens

De wijk boa (stadstoezicht) heeft in de wijk taken op het gebied van leefbaarheid en veiligheid. Dit laatste meestal onder de regie van de desbetreffende wijkagent. De Boa is een Buitengewoon Opsporings Ambtenaar, die onder andere strafbare feiten opspoort binnen het gebied van de zogenaamde kleine ergernissen. Daarnaast is de wijk boa de ogen en de oren in de wijk van de gemeente en politie. De wijk boa valt dan onder de afdeling BOR (Beheer openbare ruimte) en werkt veelvuldig samen met de wijkbeheerder, wijkagent en de wijkmanager.

De wijk boa coördineert en zet acties uit met betrekking tot binnengekomen klachten en problemen aangaande de leefbaarheid in zijn wijk.

Welke taken voert de wijkboa onder andere uit in het kader van de leefbaarheid?

De wijkboa voert toezicht en handhaving uit op:

 • parkeeroverlast (ook caravans en aanhangwagens)
 • verkeersveiligheid
 • fietswrakken en weesfietsen
 • hondenpoep, aanlijngebod honden
 • aanbieden van huishoudelijk afval
 • opslag afvalstoffen
 • (illegaal) gebruik gemeentegrond
 • overlast en baldadigheid

Meldingen voor de wijkboa kunnen worden gedaan bij Snel Herstel – tel. 411 333

Wijk BOA – Wisseling van de wacht binnen de wijk Wittenhagen

Zoals sommigen misschien al vernomen hebben, heeft er op het gebied van toezicht in de wijk een verschuiving plaatsgevonden.
Wijk boa Erwin Berentse heeft de wijk verlaten en is binnen Harderwijk wijk overstijgend gaan werken. Hij richt zich daarbij vooral op inhoudelijke zaken die wat meer de diepte ingaan en vaak onderhevig zijn aan meerdere processen die spelen binnen de wijken.
Ik, Jeroen Lourens, vervang Erwin en neem, samen met Hülya Koç, de zaken die spelen binnen de wijk op ons.
Ik kom zelf van oorsprong uit de recreatie waarbij ik veel contact had met verschillende instanties, maar vooral het contact met de bezoekers van meerdere recreatiegebieden had.
Dat is juist ook wat mij aanspreekt binnen dit werkveld. Het contact met de burger zoeken en problemen bespreekbaar maken. In de wijk zijn wij altijd wel aanwezig op het wijkspreekuur, de buurtschouw en als het nodig is, schuiven we aan bij de vergaderingen van het wijkteam.

We zoeken veelal het contact met de bewoners, horen graag wat er leeft en speelt en proberen gezamenlijk met elkaar tot een passende oplossing te komen.
Het kan voorkomen dat wij geen oplossing kunnen bieden, maar dat trachten we dan ook zo te communiceren en wellicht te helpen zoeken naar alternatieven, die buiten ons werkveld liggen.

Als Wijk BOA hebben wij afgelopen tijd de cursus wijkgericht werken gevolgd, waarbij we het volgende speerpunt hebben: “Van werken in de wijk naar wijkgericht werken”.
Dit houdt in dat we voor onszelf maar ook voor andere instanties en burgers duidelijk hebben wie waar verantwoordelijk voor is maar elkaar ook mogen aanspreken op elkaars verantwoordelijkheid. Daarnaast is het voor ons van belang dat we elkaar weten te vinden en dat er geen belemmering voor de burger is, om ons aan te schieten in de wijk om zaken bespreekbaar te maken. “Wij zijn er voor jullie maar jullie ook voor ons”.

De komende tijd zullen we extra tijd gaan investeren in het contact met alle partners en burgers in de wijk, zodat iedereen ook een beeld heeft bij het wijkgericht werken en wat hij of zij hierin kan betekenen. Wij staan dan ook open voor reacties die ervoor kunnen zorgen dat wij ons werk nog beter kunnen doen.
Wij kijken uit naar een vruchtbare samenwerking om de leefbaarheid in de wijk zo positief mogelijke invulling te geven.

Namens het team Handhaving en Toezicht
Wijkboa’s
Hülya Koç en Jeroen Lourens

Buurtbeheerder Leefbaarheid UWOON - Ahmet Nazligül

Een buurtbeheerder is de eerste aanspreekpunten voor bewoners. Zij zijn de ogen en de oren van Uwoon. Zij werken samen binnen een team leefbaarheid en proberen ze te bemiddelen tussen burenruzies, handelen klachten af, ze werken samen met de netwerk partners en controleren de schoonmaak werkzaamheden in de hoogbouw.

Wijken: Tinnegieter, Wittenhagen, Kranenburg, Hierden

Spreekuur Buurtbeheerder Uwoon

Wittenhagen zuid: Goeman Borgesiuslaan 211 a, onderaan de middelste flat. Op maandag, woensdag en vrijdag 09.00 – 10.00 uur. T 0341 42 43 04

Wittenhagen noord: Van Speyklaan 42, HarderWijkhuis. Elke dinsdag en donderdag 09.00 – 10.00 uur. T 0341 416894

ahmet Nazigul

Snel herstel

Snel Herstel is de servicedienst voor de openbare ruimte van de gemeente.

Snel Herstel verhelpt klachten zoals:

 • graffiti (u kunt dit zelf doorgeven via www.harderwijkgraffitivrij.nl)
 • gevaarlijke gaten in het wegdek
 • rondzwervend vuil (zwerfvuil)
 • overhangende takken op gemeentegrond
 • kapot straatmeubilair
 • scheve verkeers- en straatnaamborden, kapotte paaltjes en fietsklemmen
 • schade aan speelwerktuigen
 • riolering
 • ongedierte
 • kapotte verkeerslichten

Voor meldingen in de leefomgeving kunt u contact opnemen met Snel Herstel via het contactformulier Snel Herstel of via 0341 411 333.

Back To Top