skip to Main Content

Wijkteam Wittenhagen:

De Harderwijkaanpak

Vanuit de Gemeente is de Harderwijkaanpak ontwikkeld. Dit is een intensieve samenwerking tussen bewoners, organisaties die in de wijk actief zijn en de gemeente.
Gemeente: “Wij willen meer ruimte geven aan de ideeën en verlangens van bewoners. Hun prioriteiten worden meegenomen. Problemen in de wijk worden aangepakt in overleg met de bewoners, wat leidt tot betere en meer duurzame oplossingen. De inspanningen voor deze doelstelling moeten dan ook bezien worden vanuit het standpunt van de wijkbewoners.”
Met de Harderwijkaanpak wil gemeente Harderwijk dus bewoners stimuleren om, samen met organisaties zoals politie, woningcorporaties, welzijnsinstanties, onderwijsinstellingen en de gemeente, de leefbaarheid in hun eigen woon- en leefomgeving te vergroten. Denk aan verbeteringen wat betreft de woonomgeving, voorzieningenniveau, (sociale) veiligheid en sociale samenhang. Hierbij kunt u denken aan acties om de verkeersveiligheid in de wijk te verhogen, goede speelmogelijkheden voor kinderen te behouden, gezamenlijk vormen van overlast aan te pakken, verschillende activiteiten te organiseren, etc.

Het ontstaan van het wijkteam Wittenhagen:

Op 25 mei 2010 werd de eerste officiële buurt teamvergadering gehouden van buurtteam Wittenhagen Noord. In Wittenhagen Zuid was al verschillende jaren een buurtteam bezig die was ontstaan uit buurtteam Goeman Borgesiuslaan.
Begin 2014 zijn de beide buurtteams samengegaan in één wijkteam Wittenhagen. Net als toen zijn de leden van het wijkteam mensen die wonen in deze wijk en zich vrijwillig inzetten voor de wijk en de wijkbewoners. Momenteel bestaat uit het wijkteam uit 5 mensen in een kernteam en 35-40 inwoners uit de wijk, die in een werkgroep of club actief zijn.

Visie:

Wijk Wittenhagen wordt in de komende jaren nog mooier, veiliger, groener, socialer en gezelliger.

Doelen:

• Het behartigen van de belangen voor de bewoners en de wijk.
• Delen van informatie over zaken die voor onze wijk belangrijk zijn.
• Gezamenlijk zoeken naar oplossingen en haalbaarheid van ideeën, wensen en klachten.
• Bedenken van plannen/activiteiten en zorg dragen voor het uitvoeren.
• Stimuleren van zorg en hulp voor elkaar.
• Bevorderen van samenwerking tussen bewoners, organisaties, politie en gemeente.
• Stimuleren en ondersteunen van wijkactiviteiten, die worden georganiseerd door andere wijkbewoners.

Steeds meer actieve bewoners in en voor de wijk

De afgelopen tijd is er een flinke groei geweest in actieve mensen in onze wijk. En daar zijn we heel blij mee! Elk initiatief of goed idee kan voorgelegd worden aan het wijkteam. Wanneer er voor het idee een breed draagvlak is door meerdere mensen, zal het wijkteam dit ook graag op elke gewenste manier, indien gewenst, ondersteunen! Door adviezen, het leggen van de juiste contacten, maar ook financieel.
Het streven is echter dat de aanvrager of initiatiefnemer dit idee of wens dan zelf zal uitvoeren. Geheel zelfstandig of met desgewenst hulp zoals eerder aangegeven.

Vanuit de Harderwijkaanpak stelt de Gemeente € 4, = per inwoner beschikbaar voor wijkgerichte initiatieven. Dit betekent voor de wijk Wittenhagen een bedrag van ruim €14.000, =. In samenspraak tussen de wijkmanager, het wijkteam, maar ook individuele bewonersinitiatieven wordt dit bedrag jaarlijks d.m.v. een jaarplan verdeeld over de verschillende activiteiten, clubs en projecten.
Nieuwe ideeën, wensen of initiatieven kunnen ook voorgelegd worden bij de wijkmanager van de Gemeente, Bram Oudejans. Tussen wijkteam en wijkmanager is een goede en prettige samenwerking.

wijkwit
foto wijk
Back To Top